กิจกรรมการเรียนการสอน

ส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาให้มีพัฒนาการอย่างก้าวไกลนำเทคโนโลยีทันสมัย ด้วยนวัตกรรมการเรียนการสอนบรูณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Welcome To Pisanwit Kindergarten
Image 01

การศึกษาก้าวหน้า

 

        พัฒนาจริยธรรม 

 

            นำทางแห่งความสำเร็จ

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ....

เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม...

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตามในสิ่งสร้างสรรค์

กิจกรรมวันสุนทรภู่           
image

เรียกดูรายละเอียดเพิ่ม..

Detail
กิจกรรมกีฬาสีประจำปี
image

เรียกดูรายละเอียดเพิ่ม..

Detail
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
image

เรียกดูรายละเอียดเพิ่ม..

Detail
กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ   
image

เรียกดูรายละเอียดเพิ่ม..

Detail
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่      
image

เรียกดูรายละเอียดเพิ่ม..

Detail
กิจกรรมวันภาษาไทย
image

เรียกดูรายละเอียดเพิ่ม..

Detail